انواع اینترونشن

انواع ترشحات نوک سینه

ترشحات نوک پستان در زنان

ترشحات نوک پستان شامل خروج هر مایعی از نوک پستان می‌باشد که ممکن است به صورت خود به خود خارج شود یا اینکه مجبور باشید