انواع سونوگرافی

آیا در زمان پریود سونوگرافی واژینال امکان پذیر است؟

سونوگرافی واژینال در زمان پریود

سونوگرافی واژینال در زمان پریود یک روش تصویربرداری است که برای بررسی ارگان‌های تناسلی داخلی زنان، مانند رحم، تخمدان‌ها و لوله‌های فالوپ استفاده می‌شود. این

سونوگرافی رحم و روش انجام آن

سونوگرافی رحم و روش های انجام آن

سونوگرافی رحم یک روش تصویربرداری پزشکی است که با استفاده از امواج صوتی برای بررسی ساختار و وضعیت رحم و بافت‌های اطراف آن استفاده می‌شود.